បុគ្គលទទួលបន្ទុកបណ្ណសាជីវកម្ម


ឈ្មោះ ៖ លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់ 
តួនាទី ៖ អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកនីតិកម្ម  
អ៊ីម៉ែល ៖ borath.chen@hkl.com.kh
ទូរសព្ទ ៖ 069 555 534 

ឈ្មោះ ៖ លោក ហ៊ឹម វិបុល 
តួនាទី ៖ អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ  
អ៊ីម៉ែល ៖ vibol.him@hkl.com.kh
ទូរសព្ទ ៖ 093 777 045
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៧។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៣៩៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៣២៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៧០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៩៦ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៣៩,៧៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៤៣៩ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៣១,៤០៥ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ