ហាងវ៉ែនតា

  

Name of partnership Contact Discount
Address
391 ហាងវ៉ែនតាស៊ីធី អុបទិក 023 883 083, 012 571 766 20% "St Kampuchea Kraum, Sangkat Monorom, Khan 7makara"
399 ហាងវ៉ែនតា ហេង​ សេង 070 228 668 15% #77A, St Monireth Blvd, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
414 ហាងវ៉ែនតា ហេឡូ (HELLO OPTIC) 078 537 377 10-20% # 397Eo-E1 , St Mao Tse Tong, Sangkat Pshar DepoII, Khan Toul Kork, Phnom Penh
420 អាយ ឃែរ 012 31 88 66 15% N ° 21A, Street Sivatha
421 អាយ ឃែរ 012 31 88 66 15% N ° 103-104 North​ phsa Nat, Battambang Province
444 អាយ ឃែរ 012 31 88 66 15% N °130 , Street Independent, Krong Sihanoukville
475 ហាងវ៉ែនតា​ អិល​ ខេ 012 700 341/077 388 857 5%-10% #65Eo, St 242 Corner 115, Sangkat Veal Vong
478 ហាងវ៉ែនតា​ អ៊ីតាលី 012 611 719 10%-30% #60Eo, st Ang Eng(13), Sangkat Phsar Kandal1, Khan Dounpenh
539 ហាងវ៉ែនតា ស៊ីធី អុបទិក 077 800 780 "20%​​ for general clients35% for only HKL staffs" #150, St. Kampucha Krom Blvd, Sangkat Monorom
540 ហាងវ៉ែនតា ស៊ីធី អុបទិក 077 800 780 "20%​​ for general clients35% for only HKL staffs" #271, Sangkat Teuk Thla
542 ហូម អុបទិក 096 3 7777 88 20% #587A, St.70, Sangkat Russey Keo
575 ហាងវ៉ែនតា ហេង ហេង 012​ 339 135 10%-30% #18A, St.154, SangkatPhsar Thmey III
653 ហាង វ៉ៃនតា 081898181/011958181 10% #212, St.155, Sangkat Toul Tum Pung1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
656 សាំងហ្គាពួរ អុបទិក 012 819 797 / 016 819 797 20% #49, Monivng Blved, Sangkat Srah Chak
662 ហាងវ៉ែនតា​មេហ្គា 012 600 840 5% #36, St.136, Sangkat Phsar Thmey III
758 ហាងកាត់វ៉ែនតា អាយវ៉ែ 093 900 656 011 24 52 49 15%-20% #309, St Russian Federation Blvd, S/K Kakab, Khan Posenchhey, PP
759 ហាងកាត់វ៉ែនតា អាយវ៉ែ 093 93 83 39 097 91 68 777 15%-20% #185, National Road Number 4, S/K Chom Chav, Khan Posenchhey,PP
760 ហាងកាត់វ៉ែនតា អាយវ៉ែ 093 900 656 011 24 52 49 15%-20% #157, St.119 Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ